ฟรี
  • โรงเรียนบ้านดอยติ้ว
    ม.7 บ้านดอยติ้ว ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

  • โรงเรียนบ้านดอยติ้ว
    ม.7 บ้านดอยติ้ว ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

  วิสัยทัศน์

          1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

          2. ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

          4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่ หลากหลาย          

          5. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

          6. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ