ฟรี
 • โรงเรียนบ้านดอยติ้ว
  ม.7 บ้านดอยติ้ว ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • โรงเรียนบ้านดอยติ้ว
  ม.7 บ้านดอยติ้ว ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดอยติ้ว เดิมเป็นโรงเรียนบ้านห้วยกวาง (สาขาโรงเรียนบ้านคัวะ)  เปิดทำการสอน เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม   พ.ศ. 2521 โดยมีนายณรงค์  คำแดง  รักษาการครูใหญ่    ทางราชการเห็นว่า บ้านดอยติ้วเป็นชาวเขา (เผ่าม้ง) ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอื่นๆ  เพื่อเป็นการพัฒนาชาวเขา ให้มีความรู้หนังสือไทย อ่าน ออก เขียนได้ และรู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพ มีการตั้งรกรากถิ่นฐาน อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงได้ให้เด็กไปเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกวาง    ต่อมาเมื่อวันที่ 3  มีนาคม  พ.ศ. 2523   ได้เกิดไฟป่าลุกลามไหม้หมู่บ้านห้วยกวาง และไหม้อาคารเรียนชั่วคราวทั้งหมด   ชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัย  เด็กนักเรียนไม่มีที่เรียนหนังสือ  ทางอำเภอจึงได้ยุบโรงเรียนบ้านห้วยกวางจึงให้เด็กนักเรียนบ้านดอยติ้วทั้งหมดกลับไปอยู่ที่หมู่บ้านดอยติ้ว ( ปัจจุบัน)และทางราชการได้ทำการเปิดสอนชั่วคราว ที่หมู่บ้านดอยติ้ว   โดยมี  นายอรัญ   วิเศษสุข รักษาการแทนครูใหญ่  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คนแรก  และมีผู้บริหารเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวน  7  คน  โดยปัจจุบันมี   นายอดุลย์  จิณะชิต  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ทำการสอน  3  ระดับ  คือ

 1. ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาลปีที่  2
 2. ระดับประถมศึกษาปีที่  1  –  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
 3. ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

งานอาคารสถานที่  ในปี  พ.ศ. 2526  โรงเรียนได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  สร้างอาคารเรียนแบบถาวรแบบ 120/26 จำนวน 1 หลัง  3 ห้องเรียนงบประมาณ  660,000 บาท    ในปี  พ.ศ.  2532  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.  103/26 งบประมาณ  653,000 บาท  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.  301/26  งบประมาณ 280,000  บาท     ได้รับงบประมาณจาก สปช.สร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรแบบกรมสามัญศึกษาอาคารเรียน   งบประมาณ  418,000  บาท   ได้รับงบประมาณจาก สปช. จำนวน 860,000  บาท   โรงเรียนมีที่ดินทั้งหมด  7 ไร่ 2 งาน 63  ตารางวา   เป็นที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ